กลางปี พ.ศ. 2546 ได้มีกลุ่มชาวไทยในประเทศนอร์เวย์ เห็นความสำคัญของการสั่งสมบุญ สร้างบารมี และประพฤติปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงได้มาประชุมรวมกันเป็นประจำทุกเดือน และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อปฏิบัติธรรม ทำทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา และได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาเป็นเนื้อนาบุญ เป็นประจำอย่างตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งมีจำนวนสาธุชนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ รวมถึงได้มีชาวนอร์เวย์กลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจและให้ความสำคัญกับการฝึกสมาธิ ได้มาร่วมฝึกสมาธิเป็นประจำ จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้มีการก่อตั้ง วัดพุทธมิดนัทซูล ขึ้นในปี พ.ศ. 2549

วัดพุทธมิดนัทซูล ถือกำเนิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเป็นบุญสถาน เป็นสถานที่สำหรับพุทธศาสนิกชนและผู้ที่สนใจ ได้มาสั่งสมบุญ สร้างบารมี โดยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา และศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้เกิดสันติสุขภายในใจ อันจะนำไปสู่สันติภาพภายนอก เชื่อมั่นว่า เมื่อชาวโลกทุกคนได้ลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง สันติภาพของโลกที่แท้จริงย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

วัดพุทธมิดนัทซูล มีความยินดีขอเรียนเชิญสาธุชนทุกท่าน ได้ชักชวนหมู่ญาติและบุคคลอันเป็นที่รัก ได้มาร่วมกันสั่งสมบุญ และประพฤติปฏิบัติธรรม เพื่อเติมบุญ เติมความบริสุทธิ์ผ่องใสให้กับตนเอง และให้โอกาสกับตัวเองได้พบความสุขที่แท้จริง

มาวัดเป็นนิตย์ เติมบุญให้ชีวิตมีความสุข

Advertisements